02133946978

رد کردن لینک ها

زمان مناسب برای تعویض روغن موتور

آیا تعویض روغن را صرفا بر اساس کیلومتر انجام دهیم و یا اینکه گذشت مدت زمان هم تاثیر دارد؟

اگر ماشین شما با روغنی که داخل آن ریحته بودید به اندازه کافی کار نکرد و به کیلومتر متناسب با روغن موتور نرسید، حداکثر هر شش ماه یکبار می‌بایست که روغن عوض شده، این یعنی اینکه در امر تعویض روغن اصولی یک خودرو علاوه بر کیلومتر کارکرد مدت زمان هم باید در نظر گرفته شود.

به گفتگو بپیوندید